Vedtekter

VEDTEKTER FOR SØR-TROMSØYA SKOLEKORPS

Sør-Tromsøya Skolekorps ble stiftet høsten 1960 og fikk navnet Øvingsskolens Musikkorps. Fra 01.01.1970 er korpset drevet av foreldrene, først ved Statens Øvingsskole, senere ved Bjerkaker Skole og fra 2006 er også Fagereng skole involvert.


ORGANISASJONEN
Sør-Tromsøya Skolekorps er tilsluttet Nord-Norges krets av Norges Musikkorps Forbund og Musikkorpsrådet i Tromsø. Foreldre og foresatte til medlemmene danner selvstendig foreldrelag og forestår driften av korpset i praksis.


FORMÅL
Korpset har som formål å vekke barnas interesse for musikk, medvirke til et godt kameratskap og være behjelpelig med å utvikle de til sunn sterk ungdom.


REKRUTTERING
Korpsmedlemmene rekrutteres hovedsakelig blant elevene ved Bjerkaker Skole og Fagereng Skole.


ARBEIDSOMRÅDE
 • Å skaffe tilveie de nødvendige pengemidler til korpsets drift.
 • Å ansette dirigent og hjelpelærere/instruktører
 • Forestå opptak i korpset i samråd med dirigenten
 • Sette opp program for sesongen i samråd med dirigenten og tillitsvalgte i korpset.
 • Føre liste over korpsets instrumenter og eiendeler og holde dette skikkelig assurert.


ÅRSMØTET
Årsmøtet er høyeste organ for Sør-Tromsøya Skolekorps

Styret innkaller til årsmøtet i februar måned med 2 ukers varsel. Innkallingen sendes medlemmene og medlemmenes foresatte.

Forslag må være innkommet skriftlig til styret en uke før årsmøtet.

På årsmøtet behandles
 1. Årsmelding for spilleåret
 2. Revidert regnskap for spilleåret
 3. Fastsettelse av kontingent, uniformsleie og andre avgifter
 4. Innkomne forslag
 5. Valg:
 • Leder (velges for 1 år)
 • Nestleder (velges for 2 år)
 • Kasserer (velges for 2 år)
 • Sekretær (velges for 2 år)
 • Styremedlem (velges for 2 år )
 • 3 varamedlemmer (velges for 1 år)
 • Inntil 10 medlemmer arrangementkomite (velges for 2 år)
 • Revisor
 • Andre komiteer og utvalg etter behov.
Valgene foregår skriftlig når det er mer enn ett forslag. Rett til å møte på årsmøtet med stemmerett og talerett har alle utøvende og ikke-utøvende medlemmer som har fylt 15 år, og som for øvrig fyller vilkårene for å være medlem.

Styrets medlemmer har ikke stemmerett under godkjenning av årsmelding og regnskap.

Medlemmer som ikke har fylt 15 år, har tale og forslagsrett.

Representanter fra krets og NMF har talerett.


EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Kan innkalles av styret hvis 1/3 av foreldrene forlanger det. Det gis 8 dagers varsel. Slik årsmøte kan bare behandle den eller de sakene som kravet om dette møtet gjelder, og som er gjort kjent i innkallingen.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 15 stemmeberettigede er tilstede.


KONTINGENT
Kontingenten, uniformsleie og andre avgifter er den som årsmøtet til enhver tid fastsetter. Unnlatelse av kontingentinnbetaling kan medføre bortvisning fra korpset.


MEDLEMSKAP OG PLIKTER
 1. Medlemmer av korpset er dels aktive utøvere.
 2. Opptak skjer ved skriftlig søknad av søkeren og dennes foresatte. Søknaden behandles i styret med samråd med dirigent/instruktørene. Barna tas opp i korpset fra 1. klasse. Aldersgrense oppad er 19 år, men styret kan dispensere. Foresatte/foreldre til utøvende medlemmer under 18 år er automatisk ikke-utøvende medlemmer i korpset.
 3. Et korpsmedlem er ambassadør for sin skole, sin by og sitt land, og må derfor opptre sømmelig. Et medlem som viser dårlig oppførsel på øvelsene, eller når korpset opptrer offentlig, eller som er fraværende uten gyldig grunn, kan styret ekskludere etter forutgående varsler til foresatte/foreldrene. Når det gjelder klagebehandling, vises til NMF`s regler.
 4. Korpsets medlemmer kan ikke stå tilsluttet annet korps uten styrets tillatelse.
 5. For instrumenter, uniformer og effekter som utlånes skal det gis kvittering av barnas foresatte/foreldre. Denne kvitteringen skal inneholde erklæring om at mulige skader påført instrumenter og effekter ved uaktsomhet blir erstattet.
 6. Korpsmedlemmer som vil tre ut av korpset, skal sende skriftlig melding om dette til styret. Utmeldelsen skal attesteres av medlemmets foresatte/foreldre, og kan ikke godkjennes før utlånte effekter er levert tilbake, og skyldig kontingent(er)/uniformsleie er betalt. Ingen bør melde seg ut av korpset i korpsåret.
 7. Søknad om permisjon skal sendes styret i god tid (Senest 15. september for høstsemesteret og 15. februar for vårsemesteret), og de nærmere vilkår for permisjon avtales med styret.
 8. Medlemmene plikter og følge «Reglene for opptreden i uniform» foreskrevet av NMF, eller de instruksene som stevnestyret forordner.


MEDLEMSMØTER
Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpset medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller korpsets medlemmer føler behov for det.


OPPLØSNING AV KORPSET
 1. Oppløsning av korpset kan kun foretas av to på hverandre følgende årsmøter og krever 2/3 flertall.
 2. Korpsets instrumenter og andre eiendeler skal samles inn, lagres på Bjerkaker Skole i påvente av gjenoppretting av korpset. Sittende styret er ansvarlig for at instrumentene og effektene ikke kommer på avveie.
 3. I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres på sperret konto som ivaretas av NMF. Denne bestemmelse gjelder ikke ved sammenslåing av korps. Det siste ordinære årsmøte kan bestemme at korpsets midler og eiendom skal overføres til kretsen, et annet korps eller til musikkformål ved Bjerkaker Skole og Fagereng Skole dersom nytt korps ikke er organisert innen 5 år.
 4. Ved utmelding av krets og forbund må det gjøres vedtak på to påfølgende årsmøter med mins en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.


VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektene er revidert ved årsmøtet i september 1987, 1990, i februar 1993 og i februar 1997.

Vedtektene er godkjent av styret for Nord-Troms krets av Norsk Musikkkorps Forbund i styremøte på Moen i Målselv 15 september 1975.

Forslag til endringer av disse lovene må være i hende innen 8 dager før årsmøtet. Lovendring krever 2/3 flertall på årsmøtet.
Søk
Driftes av Styreportalen AS